יחידות לימוד

"ריש לקיש היה מציין (מסמן) את מערות הקבורה של חכמים, כאשר הגיע אל מערתו של רבי חייא נעלמה ממנו, ולא יכול למוצאה,

חלשה דעתו. 

אמר: ריבונו של עולם לא פלפלתי תורה כמותו? יצתה בת קול ואמרה לו: תורה כמותו פלפלת תורה כמותו לא ריבצת. 

כאשר היו רבים ר' חנינא ור' חייא: 

אמר לו ר' חנינא לר' חייא: וכי עימי אתה רב חס ושלום?! אם תשתכח תורה מישראל אחזיר אותה בפלפולי. 

אמר לו ר' חייא לר' חנינא: עימי אתה רב?! שעשיתי שלא תשתכח תורה מישראל. מה אני עושה? אני הולך וזורע פשתן, ושוזר ממנו רשתות, וצד צבאים, ומאכיל מבשרם ליתומים, ועושה מגילות, וכותב חמישה חומשים, ואני הולך לעיר ומלמד לחמישה תינוקות חמישה חומשים, ומלמד משנה לשישה תינוקות שישה סדרים. ואני אומר להם: עד שאחזור ואבוא לכאן, תלמדו מקרא זה לזה, ולמדו משנה זה לזה, ועל ידי כך עושה אני לתורה שלא תישכח מישראל. 

ולכך התכוון רבי יהודה הנשיא כשאמר "גדולים מעשי חייא"

(תלמוד בבלי, בבא מציעא דף פ"ה עמוד ב')

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון