יחידות לימוד

מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה....... שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

(תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב)

"כמה חביבים הם נרות חנוכה, שהם זכר ודוגמא למנורה שהיתה בבית המקדש.וכמה חביבה המנורה שהיתה במקדש שהעלאת נרותיה שקולה ככל הקורבנות.

ומה היא גדולתם של נרות אלה,נרות חנוכה ונר המקדש?שהם עדות לישראל שכל אורה ושמחה שיש להם בעולמם,אינה אלא ממה שמאיר להםהקב"ה. ואפילו קטן הוא האור הזה והאור שאומות העולם נהנים ממנו הוא גדול מאוד-אין הם חפצים אלא באור הזה שהקב"ה מאיר להם ולא באור אחר...

ועכשיו שלא כבה הנר הזה(נר המנורה), הרי הנר הזה עלה ונתעלה יותר והוא מאיר ודולק בכל בתי ישראל בכל מושבותם שמונה ימים בשנה, ובכל נפשות ישראל ונשמותיהם הוא מאיר ודולק כל ימות השנה".

(ספר התודעה)

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון