יחידות לימוד

egeret

איגרת 43 הרבנים אל יהודי חבש, ה'תרס"ח (1908)

בשם ה' אלוהי ישראל

שלום לכם אחינו בני אברהם יצחק ויעקב היושבים בארץ חבש.

מודיעים אנחנו לכם כי בא מכתבכם אשר שלחתם לנו על ידי אחינו התייר הנכבד כמ"ר‏‏[1] יעקב בן משה פייטלוביץ יצ"ו‏‏[2] וגם הוא ספר לנו את כל אשר ראו עיניו ואשר שמעו אזניו מצרת נפשכם ומעצבון רוחכם על אשר זה ימים רבים אבדו מכם ספריכם הקדושים ומורים אין לכם אשר יורוכם את הדרך אשר תלכו בה ואת המעשה אשר תעשו.

ויהי בשמענו את דברי אחינו הנזכר ובקראנו את מכתבכם המה לבנו ונכמרו רחמינו עליכם כי עצמנו ובשרנו אתם. מודים אנחנו לה' אלוהי ישראל אשר לא עזב חסדו ואמתו מעמכם ויתן לכם רחמים לפני המלך הגדול החסיד והישר מיניליק ירום הודו.

חזקו ואמצו אחינו תיראו ואל ירך לבבכם כי אלוהי אבותינו אשר פדה אתכם ואותנו בכחו הגדול מצרות רבות ורעות אשר סבבונו עד הנה לא יעזוב ולא יטוש אתכם גם לימים הבאים.

זכרו את דברו קדשו אשר שלח לנו ביד נביאיו לאמר כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט. האמינו בו ובטחו בו בכל עת והוא יעמוד לימינכם ולא יתן למוט רגליכם.

לא תאבו ולא תשמעו לקול המסיתים אשר פיהם דבר שוא ולשונם לשון שקר והמבקשים להדיח אתכם מאחורי ה' אלוהינו האל האחד יחיד ומיוחד עושה שמים וארץ אשר הוציאנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ועשה נסים ונפלאות עד אין מספר לאבותינו ולנו ואשר נתן לנו את תורתו הקדושה על ידי משה עבדו נאמן ביתו.

ואנחנו אחיכם נעשה את כל אשר בכחנו להחיש עזר לכם ולהמציא לכם מורים וספרים למען ילמדו בניכם ליראה את ה' לבדו כל הימים ולשמור את תורתו אשר לא תשתנה לעולם.

ונזכה כולנו לראות בבוא יום ה' אשר ישפוך רוחו על כל העמים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם ויקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ ויביאנו לציון עירו ברנה ולירושלים בית מקדשו בשמחת עולם.

בין החותמים על האיגרת:

• הרב נפתלי אדלר, רבה של אנגליה, ועמיתו החכם הספרדי, הרב משה גסטר

• הרב מרדכי הורוויץ, רבה של פרנקפורט ע"מ

• הרב יהודה ליב קאוולסקי, רבה של וולצווסק שבפולין

• הרב עזריאל מונק מברלין

• הרב יצחק ריינס מלידא

• הרידב"ז מצפת

• הראשון לציון, הרב אליהו משה פאניז'יל

 

מכתב מראשי קהילת ביתא ישראל : 

ברוך ה' אלקי ישראל, אלקי כל רוח וכל בשר. איגרת הנשלחת מאת קהילות ישראל אשר בחבש אל אחינו, קהילות ישראל בכל העולם. שלום, שלום לכם בני ישראל, מה שלומכם? האיגרת ששלחתם אלינו בידי מורנו יעקב נח בן משה פיטלוביץ הגיעה אלינו וגרמה לנו נחת. לפנים היה עצם קיומכם ידוע לנו רק מן השמועה, אולם עכשיו הננו בטוחים בדבר ואנו שמחים מאוד על כך. הידיעות שקיבלנו מכם חיזקו וניחמו את לבנו. אנו נמצאים בצרות רחמו עלינו והתפללו בעדנו. תודה לאל, אלהי ישראל, אנו מחזיקים עד היום הזה באמונתנו, באל אחד ושומרים את תורת משה. אלקים מנע עד עתה כליון זרע יעקב בארץ חבש. לפנים סבלנו צרות ומצוקת ורבים מאתנו עברו בעל כורחם לנצרות. עכשיו יש לנו, תודה לאלהי ישראל, מלך טוב. מנליק רוצה שכל אחד יחיה לפי אמונת אבותיו, יתן לו אלקים חיים ארוכים, אבל כיון שאין לנו בתי ספר וספרינו נשמדו, הדיחו המיסיונרים את אחינו, בחלקם ביניהם את ספרי אמונתם.

עתה כששמענו תודה לאל, את בשורתכם הננו שמחים מאוד, עתה יש תקוה לבני ישראל בחבש. מאז בואו של מורנו יעקב נושאים כל בני ישראל את עיניהם אליכם, אם נקבל ספרים, בתי ספר ומורים כדי שילדינו יוכלו ללמוד, נהיה מרוצים מאוד. בכוחותינו אנו לא נוכל להגיע לכך. אנו מתפללים לאל שיאריך ימים לכל בני ישראל ולמורנו יעקב. עוד אנו מתפללים כי האל יאחד אותנו כולנו איש עם אחיו. ישמור ה' אלקי אברהם, יצחק יעקב ומשה את מורנו יעקב נח בן משה.

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון